Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

Włocławek, dnia 16 września 2020 r.


sygn. konkursu PO IV WOS 1111.1.2020

OGŁOSZENIE
Prokurator Okręgowy we Włocławku

na podstawie art. 180 § 1 i § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 740) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora
(t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1838)

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora
w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku

Liczba wolnych stanowisk
1
Wymiar czasu pracy
pełen etat
Miejsce pracy
Prokuratura Rejonowa we Włocławku
ul. Okrężna 2c
87-800 Włocławek

Miejsce przeprowadzenia konkursu
Prokuratura Okręgowa we Włocławku
ul. Orla 2
87-800 Włocławek

Szczegółowy zakres wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratora (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1260).
Wymagania konieczne stawiane kandydatom
 Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
2. jest nieskazitelnego charakteru;
3. ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane
w Polsce;
4. ukończył 24 lata.
Wymagania preferowane stawiane kandydatom
1. ukończenie studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
 Osoba przystępująca do konkursu winna złożyć następujące dokumenty:
1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
2. życiorys oraz informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;
3. kwestionariusz personalny*;
4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
5. oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie skazany za umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego*;
6. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (art. 180 § 6 ustawy z dnia
28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze)*;
7. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich*;
8. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
9. potwierdzenie zapoznania kandydata z klauzulą informacyjną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji*;
10. potwierdzenie zapoznania kandydata z klauzulą informacyjną, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych*;
11. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby;
12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku osób niepełnosprawnych.
* pliki do pobrania pod ogłoszeniem
Oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata
Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.
Oferta kierowana jest do osób niepełnosprawnych, lecz w budynku Prokuratury Okręgowej we Włocławku jak również w budynku Prokuratury Rejonowej we Włocławku nie ma windy.
Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej we Włocławku przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego we Włocławku. Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1838).

Termin, miejsce i sposób składania zgłoszenia do konkursu
Dokumenty należy złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej we Włocławku, ul. Orla 2, 87-800 Włocławek lub przesłać pocztą na powyższy adres w terminie do dnia
15 października 2020 r. ze wskazaniem sygnatury konkursu PO IV WOS 1111.1.2020. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
Konkurs składa się z trzech etapów:
Pierwszy etap - powołana przez Prokuratora Okręgowego we Włocławku Komisja
konkursowa dokonuje oceny czy zgłoszenia kandydatów spełniają wymogi formalne przystąpienia do konkursu;
Drugi etap - test obejmujący 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
Trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.
Inne informacje
Wyniki pierwszego etapu konkursu tj. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu oraz listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu, informacja o terminie i miejscu jego przeprowadzenia zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Prokuratury Okręgowej
we Włocławku oraz udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Informacja o wynikach kolejnych etapów konkursu zostanie opublikowana w podobny sposób.

Prokurator Okręgowy
Justyna Plechowska

Załączniki:
Ogłoszenie o konkursie
Klauzula informacyjna rekrutacja
Kwestionariusz personalny
Oświadczenia kandydata- asystent
Zgoda rekrutacja

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 54 2376125