Prokuratura Okręgowa we Włocławku - logo i baner główny

Jesteś tutaj

-A +A

Wysoki kontrast

  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standardowe

Current Theme: Standardowe

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce  działają podmioty — przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną, przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl  w  zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

PODSTAWOWE UPRAWNIENIA POKRZYWDZONEGO W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM
Jako ofiara przestępstwa – czyli pokrzywdzony – masz prawo złożenia zawiadomienia o przestępstwie do prokuratora lub Policji. Jesteś stroną dochodzenia (śledztwa), które dotyczy przestępstwa popełnionego na Twoją szkodę. Oznacza to, że możesz brać aktywny udział w postępowaniu i masz między innymi następujące uprawnienia:
POMOC OFIAROM PRZESTĘPSTW I CZŁONKOM ICH RODZIN – LISTA PODMIOTÓW I ORGANIZACJI
Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać informacje o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy ze strony organizacji pozarządowych, otrzymujących na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Na bieżąco aktualizowany jest wykaz tych organizacji, wraz z adresami placówek i godzinami pracy specjalistów. Wykaz dostępny jest pod następującym adresem:
http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/pokrzywdzeni-przestepstwem/pomoc-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem-oraz-osobom-im-najblizszym---lista-podmiotow-i-organizacji/

BAZA DANYCH OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Plik do pobrania w formacie.xls (350 KB)

BAZA TELEADRESOWA SPECJALISTYCZNYCH OŚRODKÓW WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE (WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE) - (STAN NA DZIEŃ 12 LIPCA 2017 ROKU)
Plik do pobrania w formacie.doc (16 KB)

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE (WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE) - (STAN NA DZIEŃ 12 LIPCA 2017 ROKU)
Plik do pobrania w formacie.doc (18 KB)

WYKAZ JEDNOSTEK PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM  (STAN NA CZERWIEC 2015 ROKU)
Plik do pobrania w formacie.docx (364 KB) 

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO (STAN NA CZERWIEC 2015 ROKU)
Plik do pobrania w formacie.doc (112 KB)

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA RZECZ OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM (STAN NA LIPIEC 2015R.)
Plik do pobrania w formacie.doc (21 KB)

WYKAZ POWIATOWYCH CENTRÓW POMOCY RODZINIE  WOJEWÓDZTWA  KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Plik do pobrania w formacie.doc (18,6 KB)

WYKAZ ZESPOŁÓW  INTERDYSCYPLINARNYCH  WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO - (STAN NA 12 LIPCA 2017 ROKU)
Plik do pobrania w formacie.doc (76 KB)
 

OŚRODEK POMOCY DLA  OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
Realizując projekt pt. „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw” w ramach Programu Komisji Europejskiej „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007”  utworzono 16  Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.  W województwie kujawsko – pomorskim Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem  funkcjonuje przy  Stowarzyszeniu „Azyl” na rzecz Pomocy Kobietom i Dzieciom Ofiarom Przemocy , ul. Brzozowa 9, 87-100  Toruń, www.azyltorun.org.pl , tel. 056 657 58 61 , koordynator: Elżbieta Jacewicz

LISTA OŚRODKÓW POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM, w których osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą uzyskać informacje na temat bezpłatnej pomocy psychologicznej oraz prawnej - plik do pobrania w formacie. doc (24 KB)

INFORMACJA DLA  POKRZYWDZONYCH
Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego utworzył Biuro Rzecznika Praw Ofiar, którego stałą siedzibę zlokalizowano w Toruniu ul. Słowackiego 114. Współpracujący z rzecznikiem prawnicy i psycholodzy dyżurują codziennie w godzinach 7.30-15.30, udzielając pomocy prawnej oraz psychologicznej ofiarom przemocy w rodzinie i osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw.
KOMPENSATA DLA OFIAR NIEKTÓRYCH PRZESTĘPSTW UMYŚLNYCH
Dnia 21 września 2005 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych – opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 169 pod pozycją 1415.
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI POKRZYWDZONEGO
1. Pokrzywdzony ma obowiązek stawić się na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie (art. 177 kpk). Na pokrzywdzonego, który bez usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3.000 złotych, a ponadto zarządzić jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie (art. 285 §1 i 2 kpk).
PODSTAWOWE PRAWA POKRZYWDZONEGO
1. Pokrzywdzony w postępowaniu przygotowawczym jest stroną uprawnioną do działania we własnym imieniu i zgodnie z własnym interesem (art. 299 § 1 kpk).
2. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje (art. 51 § 2 i 3 kpk).